Centraal meldpunt

De school heeft een centraal meldpunt voor problemen van allerlei aard. Op Het Noordik Vriezenveen is dat de mediatheek. Hier kun je je melden als je bijvoorbeeld problemen hebt, je je moet afmelden wanneer je je ziek voelt of wanneer je uit de klas bent gestuurd of wordt gepest. Tijdens schooluren is er altijd iemand aanwezig

Coaches en teamleiders

Mentor, het eerste aanspreekpunt

De mentor is de contactpersoon van een klas en kan bemiddelen bij het oplossen van moeilijkheden met leren of bij andere problemen. Elke klas heeft een eigen mentor. Alle leerlingen van de brugklas krijgen voor de kerst thuis bezoek van de mentor. Bij de leerlingen van de hogere klassen brengt de mentor een huisbezoek als hiertoe aanleiding is. Ook kunnen ouders een tien-minutengesprek voeren met de mentor en/of een aantal andere docenten. Als er vragen zijn, kunnen ouders in eerste instantie contact opnemen met de mentor.

Teamleiders

Teamleiders zijn verantwoordelijk voor een afdeling, dat wil zeggen voor meerdere klassen. Kijk voor de contactgegevens van de teamleiders en  op de pagina ‘contact‘.

Passend onderwijs

Ik leer niet alleen, want leren doe je samen

Wij leren en werken in een sfeer van vertrouwen, openheid en aandacht. Wij houden rekening met talenten, eigenschappen en de persoonlijke situatie van onze leerlingen.

Binnen het vmbo zijn er leerlingen die op zichzelf wel een regulier diploma in één van de leerwegen kunnen halen, maar niet zonder extra ondersteuning.

 • Deze ondersteuning bieden we in de vorm van:
 • Begeleiding bij taal- en – en rekenproblemen/-achterstanden
 • Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Faalangstreductietraining
 • Motorische remedial training
 • Begeleiding bij plannen en organiseren
 • Huiswerkbegeleiding
 • Extra begeleiding van de mentor bij het leren

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan hierboven genoemd, kunnen we een tijdelijk traject aanbieden in de Trajectklas.

Wat is een Trajectklas?

Op elke school zijn leerlingen die door een gedrags- of ontwikkelingsstoornis of een chronische ziekte voortdurend botsen met de schoolse praktijk. In de Trajectklas kan binnen de school een intensieve begeleiding worden gegeven aan deze leerlingen. Voor deze leerlingen schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OOP).

Deze vorm van ondersteuning zetten we in, in overleg met de leerling, ouders/verzorgers, de coach en de ondersteuningscoördinatoren.

De coördinatie van deze ondersteuning binnen CSG Het Noordik, vestiging Vriezenveen ligt in handen van mw. N. van der Luijt.

Als u hierover vragen mocht hebben over vragen voor ondersteuning dan kunt u terecht bij mw. Lammers en mw. Meijer.

Passend onderwijs in Vriezenveen

Binnen het vmbo zijn er leerlingen die op zichzelf wel een regulier diploma in één van de leerwegen kunnen halen, maar niet zonder ondersteuning. Deze zorg kan waar nodig aangeboden worden in de vorm van:

   • Begeleiding bij taal- en rekenproblemen/-achterstanden
   • Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen
   • Sociale vaardigheidstraining
   • Faalangstreductietraining
   • Weerbaarheidstraining
   • Motorische remedial training
   • Begeleiding bij plannen en organiseren
   • Huiswerkklas
   • Extra begeleiding van de mentor bij het leren
   • Uren ambulante begeleiding binnen en buiten de klas

Trajectklas
Leerlingen die nog meer zorg nodig hebben dan hierboven genoemd, kunnen we een tijdelijk traject aan bieden in de zogenaamde Trajectklas.

Op elke school zijn er namelijk leerlingen die door een gedrags- of ontwikkelingsstoornis of een chronische ziekte voortdurend botsen met de schoolse praktijk. In een trajectklas kan binnen de school een tijdelijk intensievere begeleiding worden gegeven aan deze leerlingen.

Deze vormen van zorg zetten we in, na overleg met leerling, ouders, mentor en de zorg coördinatoren.

Als u hierover vragen mocht hebben dan kunt u terecht bij Mw. A.M. Lammers a.lammers@noordik.nl of Mw. A. Meijer a.meijer@noordik.nl .

Extra begeleiding in Vriezenveen

Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

Als je te maken krijgt met bijvoorbeeld pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, kun je een beroep doen op de vertrouwensdocent. Deze docent zal door middel van persoonlijke gesprekken helderheid proberen te krijgen over je situatie.

Ook als je vragen hebt over (homo)-seksualiteit, of als je zit met vragen en twijfels over je seksuele geaardheid, kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Op de locatie Noordikslaan bestaat een gespreksgroep van leerlingen waarin met elkaar over deze vragen gesproken wordt. Wanneer je daaraan wilt deelnemen, kun je je melden bij de vertrouwensdocent op jouw locatie.

Bij ernstige klachten kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De school heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld. Wanneer we ons zorgen maken om jou, kun je besproken worden in het interne Schoolondersteuningsteam (SOT) en zonodig hier naar worden doorverwezen. Dit om de hulp te kunnen bieden die bij jou past. Indien nodig kun je ook een anti-pest coördinator inschakelen.

De vertrouwensdocenten:
Mevr. M. Zwijnenberg, m.zwijnenberg@noordik.nl

D. Heinink, d.heinink@noordik.nl

Anti-pestcoördinator:

Mevr. N. van der Luijt, n.vanderluijt@noordik.nl

Mevr. M. Zwijnenberg, m.zwijnenberg@noordik.nl

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is er voor leerlingen die moeite hebben met het inplannen van huiswerk of niet goed weten hoe ze hun maak- of leerwerk moeten aanpakken.

Huiswerkklas is géén bijles
Er wordt toezicht gehouden en je kunt de begeleider natuurlijk altijd iets vragen, maar het is geen bijles. Je doet gewoon je normale huiswerk op school, maar wordt niet bijgespijkerd. We leren je om je huiswerk te plannen met een weekplanner, waardoor je leerwerk opgedeeld wordt in kleinere stukjes. Daarnaast besteden we aandacht aan verschillende leerstrategieën.

Hoe werkt het?
De aanmelding voor de huiswerkbegeleiding gaat via je mentor. De mentor meldt je aan voor 2 lesuren per week. Je bent dan ingeschreven voor tenminste 1 rapportperiode. Je bent dan wel verplicht om te komen. Jij en je ouder(s)/verzorger(s) tekenen hiervoor een contract.

Dyslexie en dyscalculie

Sommige leerlingen halen letters door elkaar en hebben daardoor meer moeite met het lezen en schrijven van woorden dan anderen.

De leerlingen die in leerjaar 1 binnenstromen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring krijgen extra begeleiding. We leren de kinderen met dyslexie of dyscalculie om te gaan en bieden ze de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben. Zo krijgen deze leerlingen meer tijd voor het maken van toetsen. Daarnaast telt de spelling bij de beoordeling van toetsen minder zwaar mee. Verder kunnen deze leerlingen gebruik maken van de gesproken versies van leesteksten. Hiervoor gebruiken we het programma Kurzweil.

In het eerste leerjaar worden alle leerlingen op dyslexie onderzocht. Als blijkt dat je dyslectisch bent, krijg je ook de extra begeleiding.

Door al deze hulp zorgen we ervoor dat een leerling het beste uit zichzelf kan halen!

Reken-en taalverbetering

Reken-en taalverbetering


Het reken- en taalniveau van de Nederlandse jeugd is al enige tijd aanleiding tot discussie binnen het onderwijs. Binnen onze school bieden we extra reken- en taallessen aan tijdens de lessen wiskunde en Nederlands. Deze lessen worden zo goed mogelijk afgestemd op het individuele niveau van de leerlingen om het leerrendement zo optimaal mogelijk te benutten.

Leerlingen uit leerjaar 3 en 4 nemen deel aan de rekentoets 2F. Dit is een onderdeel van het examen, maar telt nog niet mee voor de slaag- of zakregeling.

Begrijpend lezen

Veel leerlingen vinden begrijpend lezen ‘moeilijk’ en ‘saai’. Dat is niet vreemd, want het betekent lezen, nog meer lezen en vragen maken. Wij bewijzen dat het niet moeilijk of saai is door te werken met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit is een actuele, interactieve en vooral afwisselende methode die gericht is op het verbeteren van de leesvaardigheden van leerlingen. We proberen de methode zoveel mogelijk te combineren met andere vakken op het rooster.

Rekenen

Naast lezen is rekenen een onderdeel dat in veel gevallen extra aandacht verdient. Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, werken we met een vaste aanpak.

In de klas maken alle leerlingen een instaptoets waarmee we het rekenniveau vaststellen. Vervolgens kunnen we zien waar de knelpunten zitten en maken we een individueel plan om de leerling zo goed mogelijk te helpen.

Dit proces wordt veelvuldig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Taal

Wij gebruiken de Cito als uitgangspunt. De Cito wordt afgenomen in leerjaar 1, 2 en 3. Zo volgen we de leerlingen en kunnen we de lessen afstemmen op het individuele niveau van de leerlingen om zo het leerrendement zo optimaal mogelijk te benutten.

Remedial teaching

Je kunt op school een achterstand oplopen door diverse omstandigheden zoals een verkeerde werk- of studiemethode, je thuissituatie of persoonlijke problemen. Mocht dit zo zijn, dan is er extra begeleiding voor je beschikbaar. Dit heet remedial teaching (RT).

Remedial Teacher: Mevr. E.M.J. Koetsier  l.koetsier@noordik.nl

Motorische remedial teaching

Sommige leerlingen hebben een verkeerde lichaamshouding. Met behulp van speciale oefeningen kun je voorkomen dat je op latere leeftijd problemen krijgt. De lessen motorische remedial teaching worden gegeven door een docent lichamelijke opvoeding.

Studie- en beroepskeuze

Je krijgt in het voortgezet onderwijs te maken met keuzes. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een beroep. Bij het maken van deze keuzes willen wij je zoveel mogelijk helpen. Lees hieronder op welke manieren.

De decaan

De decaan kan je allerlei informatie geven en zo helpen bij het nemen van belangrijke toekomstbeslissingen. Je kunt er ook terecht voor informatie over studiefinanciering.

Jij, maar ook je ouders kunnen een afspraak maken met de decaan.

Mevrouw H. ter Braak  h.terbraak@noordik.nl

Loopbaanoriëntatie

LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie Begeleiding.

Het ROC van Twente en AOC Oost organiseren elk schooljaar verschillende activiteiten om je te helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Ook de andere mbo-opleidingen in de regio organiseren kennismakings- en meeloopmomenten voor vmbo’ers.

Vmbo-carrousel

Tijdens de vmbo-carrousel maak je in groepjes een ronde langs verschillende bedrijven en instellingen. Daar volg je een actief programma waardoor je een beeld krijgt van mogelijke beroepen en opleidingen. Je ziet de praktijk van dichtbij en proeft de sfeer op de werkvloer. Kijk voor meer info op de website van de vmbo-carrousel regio Almelo.

Faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden

Sommige leerlingen kunnen als een berg opzien tegen allerlei vormen van toetsing. Van repetities, spreekbeurten en natuurlijk de schoolonderzoeken en examens kunnen ze behoorlijk zenuwachtig raken. In de brugklas en examenklas wordt faalangst en examenvrees onderkend. Leerlingen die hier last van hebben, krijgen in kleine groepjes speciale begeleiding.

Sociale vaardigheden

Aan de hand van SoVatraining besteden we ook aandacht aan het sociaal functioneren in de groep of in de klas.