Het onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod in de onderbouw

Met de onderbouw bedoelen we het onderwijs dat in de eerste twee jaren van het vmbo gegeven wordt. Wij vinden het in klas 1 belangrijk om voor de nieuwe leerlingen een veilige omgeving te creëren, waarin zij zich thuis voelen en waarin ze ervaren dat er persoonlijke aandacht en betrokkenheid is. We besteden daarom in de eerste maanden van het eerste schooljaar aandacht aan een goede opvang en introductie, zodat de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk verloopt.

Mentor

In de eerste jaren is er een hoofdrol weggelegd voor de mentor, die het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) is. De mentor fungeert als de spil in de begeleiding. Hij/zij is de persoonlijke coach van de leerlingen. In het begin van het schooljaar krijgen zowel de leerlingen als de ouder(s)/verzorger(s) gelegenheid om kennis te maken met de mentor. Ook zijn er wekelijks mentorlessen ingeroosterd waarin studievaardigheden en sociale vaardigheden aan de orde komen.

Leerjaar 1 en 2

In het eerste jaar kunnen leerlingen geplaatst worden in de volgende klassen:

basis/kader (b/k) – kader/mavo (k/m) en mavo.

In de eerste en tweede klas wordt bij het tweede rapport een(voorlopig) advies opgesteld over de meest geschikte vervolgroute.

Het is ons streven om leerlingen zodanig op te leiden dat ze met een diploma de school kunnen verlaten. Het is daarom belangrijk hen op het goede niveau te plaatsen waar ze hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het advies van de basisschool is van groot belang voor ons, omdat de groepsleerkrachten de leerlingen acht jaar lang gevolgd hebben en hen dus goed kennen.

In leerjaar twee kunnen de leerlingen in de volgende niveaus geplaatst worden: basis beroepsgericht (bb) – kader beroepsgericht (kb) of mavo.

Leerling centraal

Op Het Noordik staan we voor goed onderwijs, waarbij de talenten van de leerlingen centraal staan. Er is voldoende ruimte om de leerlingen op hun eigen niveau te laten werken. Naast het overdragen van kennis is er op Het Noordik Vriezenveen oog voor het aanleren van (ICT) vaardigheden, zoals organiseren plannen, overleggen, onderzoeken, keuzes maken, discussiëren, rapporteren en presenteren.

Huiswerk is een verlengstuk van het onderwijs op school. Het is enerzijds bedoeld als voorbereiding op de lessen, anderzijds om voldoende vaardigheid te krijgen in het toepassen van het geleerde.

Schoolklimaat

Bepalende onderdelen van het schoolklimaat zijn onder andere veiligheid, een positieve sfeer, omgangsvormen, schoolregels en allerlei activiteiten om de betrokkenheid van leerlingen bij de school te vergroten. Het werk-, leer- en leefklimaat bij Het Noordik Vriezenveen wordt ervaren als prettig en open in een ontspannen sfeer. Docenten zijn betrokken en enthousiast. Leerlingen en ouders/verzorgers geven in enquêtes aan dat ze de school waarderen.

MSC-lessen

Alle brugklassers op CSG Het Noordik Vriezenveen krijgen het vak MSC. Deze lessen zijn onderverdeeld in een serie van steeds acht lessen of vakgebieden.

Muziek

Je leert hoe je een filmpje in de app IMovie kunt maken en hoe je er muziek onder kunt zetten. Zo word je heel vaardig in het IPad-gebruik. Verder bieden we je ook extra gitaarlessen.

Computervaardigheden

Tijdens deze lessenserie maken we je handiger in het werken op de computer.

Sociale vaardigheden

Sociaal heeft te maken met omgaan met jezelf en andere mensen. Vaardigheden zijn dingen die je moet kennen of kunnen.

In acht lessen leer je over verschillende sociale vaardigheden zoals luisteren, contacten leggen, omgaan met kritiek, complimenten geven en ontvangen, omgaan met gevoelens, omgaan met pesten. Deze vaardigheden oefenen we in spelvorm. Verder krijg je iedere week een huiswerkopdracht.

MSC Kunst

Hierin leer je werken met digitale media. Eerst leer je de basis over fotografie en film en wat een  stopmotionfilm is. Vervolgens gaan jullie in groepjes als regisseurs aan het werk met een storyboard. Daarna maken jullie je eigen stopmotionfilmpje. Hierin laat je voorwerpen als muntjes, punaises of potlodeneen kort verhaal vertellen.

Mediawijsheid en informatievaardigheden

In vier lessen ‘Mediawijsheid’ leer je om verstandig met internet om te gaan. We behandelen onder andere hoe je Facebook en de webcam gebruikt, wat hacken is, en hoe je moet omgaan met privégegevens. Ook cyberpesten krijgt ruime aandacht.

In de volgende vier lessen behandelen we “informatievaardigheden”.

“Geloof je alles wat je online vindt?” We besteden aandacht aan zoeken, vinden en beoordelen van websites. We beantwoorden vragen als hoe je een betrouwbare bron beoordeelt en hoe je gebruikmaakt van de publiekscatalogus.

Onderwijsaanbod in bovenbouw

Met de bovenbouw bedoelen we het onderwijs dat in het derde en vierde jaar van het vmbo gegeven wordt. Leerlingen kunnen bij de bovenbouw in drie leerwegen geplaatst worden:

 • de basisberoepsgerichte leerweg
 • de kaderberoepsgerichte leerweg
 • de mavo

Beroepsgericht onderwijs voor BB en KB

De leerlingen die de BB- en KB-leerweg volgen kunnen in Vriezenveen kiezen uit twee profielen:

 • Dienstverlening en Producten
 • Zorg en Welzijn

Dienstverlening en Producten

Het profiel ‘Dienstverlening & Producten’ (D&P) heeft een breed opleidend karakter. In tegenstelling tot de andere profielen binnen het vmbo, richt het zich niet specifiek op één bepaalde sector. Er komen meerdere sectoren aan bod, waardoor leerlingen zich breed oriënteren op vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt. Men zou daarom ook eerder kunnen spreken over loopbaangericht onderwijs, in plaats van beroepsgericht onderwijs.

Het profiel is bij uitstek geschikt voor de leerling die graag de verscheidenheid binnen alle sectoren wil ontdekken. De leerling die zich nog niet meteen wil toespitsen, maar eerst van alles wil ‘proeven’ om te achterhalen wat hem of haar het meest interesseert.

Tegelijkertijd is D&P er voor de leerling die er nog niet aan toe is om te kiezen voor een bepaalde opleidings-/beroepsrichting. De leerling die nog meer tijd nodig heeft om te achterhalen wat zijn of haar kwaliteiten en interesses zijn.

Keuzemogelijkheden vakken D&P

Naast het profiel(vak) D&P, worden er 4 keuzevakken afgesloten in leerjaar 3 en 4.

Door de keuzevakken krijgen leerlingen de kans om bepaalde ‘leerlijnen’ te volgen. De leerling kan meer (loopbaan)sturing geven op basis van zijn of haar interesses.

Zo kan een leerling ervoor kiezen om zich meer te richten op

 • Sport & Veiligheid (SDV),
 • Economie & Commercie (E&C)
 • Technologie & Multimedia (T&M).

Het is echter ook mogelijk om hier een ‘mix’ in te maken.

De keuzevakken die we aanbieden aan de leerlingen D&P zijn:

 • Commercieel (E&C)
 • Evenementen (E&C)
 • Ondernemen (E&C)
 • Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid (SDV)
 • Ondersteunen bij sport- en bewegingsactiviteiten (SDV)
 • Podium (SDV + T&M)
 • Voorkomen van ongevallen en EHBO (verplicht voor alle leerlingen)
 • Digispel (T&M)
 • Robotica (T&M)

Stage

In dit profiel loop je veel stage. Bij alle leerlijnen ga je in het derde en vierde leerjaar iedere week een dagdeel op stage. Je stageadres verandert iedere zes weken, zodat je heel veel verschillende bedrijven en instellingen leert kennen. Ook buiten je eigen leerlijn.

Bij alle drie de leerlijnen zorgen we voor intensief contact met het bedrijfsleven en hebben we regelmatig overleg met het mbo om onze opleidingen goed op elkaar aan te laten sluiten.

Brochure D&P

In onze folder D&P  meer informatie over het vakinhoudelijke gedeelte en de stages waaraan de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 gedurende het hele schooljaar een dagdeel in de week deelnemen.

Zorg & Welzijn

Met Zorg en Welzijn kun je alle kanten uit. Of je nu sociaal, technisch, sportief of creatief bent, in dit profiel vind je bij elke interesse een passende baan.

Vind je het fijn om met mensen te werken? Houd je ervan om voor mensen te zorgen of te begeleiden? Heb je een dienstverlenende instelling? …. Dan is het profiel Zorg en Welzijn echt iets voor jou.

Keuzemogelijkheden

Zorg en Welzijn (Z&W) wordt aangeboden in het derde en vierde leerjaar van de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Je krijgt de volgende profielmodules aangeboden:

 • Mens en gezondheid,
 • Mens en omgeving,
 • Mens en activiteit
 • Mens en zorg

Naast het (profiel)vak Z&W, worden de volgende keuzevakken afgesloten:

 • Welzijn kind en jongere
 • Wonen en huishouden
 • Facilitaire dienstverlening
 • Assisteren in de gezondheidszorg
 • Welzijn volwassenen en ouderen

Hoe zien de lessen bij Z&W eruit?

We werken met een volledig digitale methode. Iedere leerling beschikt over haar eigen laptop. De theorie wordt klassikaal aangeboden en het oefenen van praktische vaardigheden staat iedere les centraal. Daarnaast ga je in leerjaar drie twee weken op stage om kennis te maken met het werkveld.

Praktische opdrachten

We werken in kleine groepjes aan praktische opdrachten voor de profielmodules of het keuzevak. De theoretische informatie en uitleg uit het zogemoemde bronnenboek wordt in de praktische vragen uitgewerkt.

Eigen verantwoordelijkheid

We verwachten dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerdoelen, maar ook voor anderen en voor de materialen waar je mee werkt. Net als in de beroepspraktijk met je behalve zelfstandig kunnen werken ook samenwerken in wisselende groepen.

Zelf doen met de docent als coach

We werken volgens het principe ‘zelf doen met de docent als coach’. Wij zorgen dus voor de individuele coaching en ruime en goed uitgeruste (praktijk)lokalen. In Vriezenveen staan we bekend om een werk- en leeromgeving met een opvallend goede sfeer. Je krijgt alle ruimte om onder onze begeleiding inzicht te krijgen in jezelf en in je eigen ontwikkeling en mogelijkheden.

Vervolgopleidingen

Na de opleiding Zorg & Welzijn kun je goed terecht op de roc’s in de omgeving. We hebben met die opleidingen afspraken gemaakt voor een doorlopende leerlijn. En daarna liggen er mooie banen voor je in het verschiet, zoals helpende, verzorgende, pedagogisch medewerker of onderwijsassistent.

Brochure Zorg & Welzijn

In Onze folder Z&W  vind je meer informatie over het vakinhoudelijke gedeelte van Zorg en Welzijn.

Mavo

Kun jij best goed leren, dan is de mavo op Het Noordik Vriezenveen echt iets voor jou

Het vakkenpakket in klas 3 is zo samengesteld, dat je een brede kennis hebt waarmee je verder kunt. In klas 4 kies je je eigen op de toekomstgerichte vakkenpakket waarin je examen doet.

Het niveau van de vakken sluit perfect aan bij niveau 4 van het mbo. Ook behoort doorstroom naar havo-4 tot de mogelijkheden. Deze beide vormen van onderwijs geven toegang tot het hbo.

De mavo in Vriezenveen kent 4 profielen. De landelijke profielen, Economie, Techniek en Zorg en Welzijn. Daarnaast kunnen beter presterende leerlingen na klas 2 kiezen voor het profiel havo.

Binnen de profielen wordt 2 uur LOB aangeboden. Alleen het profiel havo kent dit niet. Zij hebben in klas 3 en 4 een extra uur Nederlands, Engels en wiskunde op het rooster om de aansluiting met havo-4 te vergemakkelijken.

Toelatingseisen mavo-havo

Dit zijn de voorwaarden om toegelaten te worden tot mavo-havo:

 • Op basis van onafgeronde cijfers moet je gemiddeld een 6,5 of hoger scoren over alle vmbo-examenvakken.
 • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet je gemiddeld een 6 of hoger scoren.
 • Een positief advies vanuit de docentenvergadering is noodzakelijk, hierbij houden we rekening met inzet tijdens de lessen,  werktempo, zelfstandigheid, samenwerken en huiswerkattitude.