Onderwijsaanbod in de onderbouw

Met de onderbouw bedoelen we het onderwijs dat in de eerste twee jaren van het vmbo gegeven wordt. Wij vinden het in klas 1 belangrijk om voor jou een veilige omgeving te creëren, waarin jij je thuis voelt en waarin je ervaart dat er persoonlijke aandacht en betrokkenheid is. We besteden daarom in de eerste maanden van de brugklas aandacht aan een goede opvang en introductie, zodat de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voor jou zo soepel mogelijk verloopt.

Coach

In de eerste jaren is er een hoofdrol weggelegd voor de coach, die het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) is. De coach fungeert als de spil in de begeleiding. Hij/zij is jouw persoonlijke coach. In het begin van het schooljaar krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid om kennis te maken met de coach. Ook zijn er wekelijks mentorlessen ingeroosterd waarin studievaardigheden en sociale vaardigheden aan de orde komen.

Leerjaar 1 en 2

In het eerste jaar word je geplaatst in een dakpanklas. In goed overleg met de basisschool en je ouders bepalen we de klas waarin je start. Centrale vraag daarbij is: Wat is voor jou het beste?

Het advies van de basisschool is van groot belang, omdat de groepsleerkrachten jou acht jaar lang gevolgd hebben en jou dus goed kennen.

Op het Noordik Vriezenveen hebben we de volgende dakpanklassen: basis/kader/mavo en mavo/havo.

Het is belangrijk dat jij het niveau volgt wat het beste bij jou past en waar jij je talenten zo goed mogelijk kunt benutten en ontwikkelen.

Meer informatie vind je in de folder in de brugklas.

In leerjaar twee kun je op de vestiging Vriezenveen in de volgende niveaus geplaatst worden: basis beroepsgericht (bb) – kader beroepsgericht (kb) – mavo, of in de dakpanklas BB/KB. We hebben in ljr. 2 ook dakpanklassen BB/KB.

Leerling centraal

Op Het Noordik staan we voor goed onderwijs, waarbij jouw talent centraal staat. Er is voldoende ruimte om jou op je eigen niveau te laten werken. Naast het overdragen van kennis is er op Het Noordik Vriezenveen oog voor het aanleren van (ICT) vaardigheden, zoals organiseren plannen, overleggen, onderzoeken, keuzes maken, discussiëren, rapporteren en presenteren.

Schoolklimaat

Met het schoolklimaat bedoelen we onder andere veiligheid, een positieve sfeer, omgangsvormen, schoolregels en allerlei activiteiten om jouw betrokkenheid bij de school te vergroten. Het werk-, leer- en leefklimaat bij Het Noordik Vriezenveen wordt ervaren als prettig en open in een ontspannen sfeer. Docenten zijn betrokken en enthousiast. Leerlingen en ouders/verzorgers geven in enquêtes aan dat ze de school waarderen.

Ouderbetrokkenheid - startgesprek - coaching

Aan het begin van het schooljaar is er een startgesprek, waarbij jijzelf, je coach(es) en je ouders(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. Samen bespreken we waar je talenten liggen en waar je extra ondersteuning nodig hebt.

Op school is het fijn als je gezien wordt. Daarom willen wij jou zo goed mogelijk leren kennen.

In het eerste jaar coachen wij je aan de hand van een coachgesprek. Deze vinden zeer regelmatig plaats. Je kiest samen met je coach een leerdoel waar je aan gaat werken. Dit leerdoel heeft betrekking op bijvoorbeeld: plannen en organiseren, leren leren en sociaal emotioneel welbevinden.

Weekstart

Op maandagmorgen vindt de weekstart plaats. Dan wordt het weekthema rond een bijbels onderwerp geïntroduceerd en besproken. Ook praat je over onderwerpen die de komende week aan de orde komen.

Masterclass

Om de week volg je in klas 1 een masterclass. De masterclasses worden gegeven door (oud)leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), instellingen en bedrijven. Hierdoor maak je kennis met verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt. Er is een ruime keuze waaruit je kunt kiezen.

Zo krijg je de kans om jouw kijk op de wereld te verbreden. We willen je, naast de bestaande lessen een afwisselend en verbredend onderwijsprogramma aanbieden. Je volgt een masterclasses op school of bij een bedrijf/organisatie.

Ook in het tweede jaar neem je deel aan masterclasses.

Device

In klas 1 en 2 hebben alle leerlingen een eigen device (minilaptop). Dit device gebruik je tijdens de lessen naast de boeken.

Extra steuntje in de rug

Ben je door ziekte of een andere oorzaak achter geraakt? Heb je wat extra uitleg nodig voor een bepaald vak? Dan bespreek je met je coach welke specifieke hulp je nodig hebt, zodat we je ondersteuning en maatwerk kunnen bieden.

Veilige leeromgeving - Home

De leerlingen in klas 1 werken in een veilige leeromgeving op een vaste plek binnen de school. Dit noemen wij het HOME. Hier zijn de hele week je coach en docenten van leerjaar 1 aanwezig. Het HOME is ook een plek waar je zelfstandig en in stilte kunt werken aan je schoolwerk.