Onderwijsaanbod in de onderbouw

Met de onderbouw bedoelen we het onderwijs dat in de eerste twee jaren van het vmbo gegeven wordt. Wij vinden het in klas 1 belangrijk om voor jou een veilige omgeving te creëren, waarin jij je thuis voelt en waarin je ervaart dat er persoonlijke aandacht en betrokkenheid is. We besteden daarom in de eerste maanden van de brugklas aandacht aan een goede opvang en introductie, zodat de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voor jou zo soepel mogelijk verloopt.

Mentor

In de eerste jaren is er een hoofdrol weggelegd voor de mentor, die het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) is. De mentor fungeert als de spil in de begeleiding. Hij/zij is jouw persoonlijke coach. In het begin van het schooljaar krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid om kennis te maken met de mentor. Ook zijn er wekelijks mentorlessen ingeroosterd waarin studievaardigheden en sociale vaardigheden aan de orde komen.

Leerjaar 1 en 2

In het eerste jaar kun je  geplaatst worden in de volgende klassen:

basis/kader (b/k) – kader/mavo (k/m) en mavo.

In de eerste en tweede klas wordt bij het tweede rapport een(voorlopig) advies opgesteld over de meest geschikte vervolgroute.

Het is ons streven om jou zodanig op te leiden dat je met een diploma onze school kunnen verlaten. Het is daarom belangrijk je op het juiste niveau te plaatsen, daar waar jij je talenten zo goed mogelijk kunt benutten en ontwikkelen. Het advies van de basisschool is van groot belang voor ons, omdat de groepsleerkrachten jou  acht jaar lang gevolgd hebben en jou dus goed kennen.

In leerjaar twee kun je in de volgende niveaus geplaatst worden: basis beroepsgericht (bb) – kader beroepsgericht (kb) of mavo.

Leerling centraal

Op Het Noordik staan we voor goed onderwijs, waarbij jouw talent centraal staat. Er is voldoende ruimte om jou op je eigen niveau te laten werken. Naast het overdragen van kennis is er op Het Noordik Vriezenveen oog voor het aanleren van (ICT) vaardigheden, zoals organiseren plannen, overleggen, onderzoeken, keuzes maken, discussiëren, rapporteren en presenteren.

Huiswerk is een verlengstuk van het onderwijs op school. Het is enerzijds bedoeld als voorbereiding op de lessen, anderzijds om voldoende vaardigheid te krijgen in het toepassen van het geleerde.

Schoolklimaat

Met het schoolklimaat bedoelen we onder andere veiligheid, een positieve sfeer, omgangsvormen, schoolregels en allerlei activiteiten om jouw betrokkenheid bij de school te vergroten. Het werk-, leer- en leefklimaat bij Het Noordik Vriezenveen wordt ervaren als prettig en open in een ontspannen sfeer. Docenten zijn betrokken en enthousiast. Leerlingen en ouders/verzorgers geven in enquêtes aan dat ze de school waarderen.

MSC-lessen

Alle brugklassers op CSG Het Noordik Vriezenveen krijgen het vak MSC. Deze lessen zijn onderverdeeld in een serie van steeds acht lessen of vakgebieden.

Muziek

Je leert hoe je een filmpje in de app IMovie kunt maken en hoe je er muziek onder kunt zetten. Zo word je heel vaardig in het IPad-gebruik.

Computervaardigheden

Tijdens deze lessenserie maken we je handiger in het werken op de computer.

Sociale vaardigheden

Sociaal heeft te maken met omgaan met jezelf en andere mensen. Vaardigheden zijn dingen die je moet kennen of kunnen.

In acht lessen leer je over verschillende sociale vaardigheden zoals luisteren, contacten leggen, omgaan met kritiek, complimenten geven en ontvangen, omgaan met gevoelens, omgaan met pesten. Deze vaardigheden oefenen we in spelvorm. Verder krijg je iedere week een huiswerkopdracht.

MSC Kunst

Hierin leer je werken met digitale media. Eerst leer je de basis over fotografie en film en wat een  stopmotionfilm is. Vervolgens gaan jullie in groepjes als regisseurs aan het werk met een storyboard. Daarna maken jullie je eigen stopmotionfilmpje. Hierin laat je voorwerpen als muntjes, punaises of potlodeneen kort verhaal vertellen.

Mediawijsheid en informatievaardigheden

In vier lessen ‘Mediawijsheid’ leer je om verstandig met internet om te gaan. We behandelen onder andere hoe je Facebook en de webcam gebruikt, wat hacken is, en hoe je moet omgaan met privégegevens. Ook cyberpesten krijgt ruime aandacht.

In de volgende vier lessen behandelen we “informatievaardigheden”.

“Geloof je alles wat je online vindt?” We besteden aandacht aan zoeken, vinden en beoordelen van websites. We beantwoorden vragen als hoe je een betrouwbare bron beoordeelt en hoe je gebruikmaakt van de publiekscatalogus.