Onderwijsaanbod in de onderbouw

Met de onderbouw bedoelen we het onderwijs dat in de eerste twee jaren van het vmbo gegeven wordt. Wij vinden het in klas 1 belangrijk om voor jou een veilige omgeving te creëren, waarin jij je thuis voelt en waarin je ervaart dat er persoonlijke aandacht en betrokkenheid is. We besteden daarom in de eerste maanden van de brugklas aandacht aan een goede opvang en introductie, zodat de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voor jou zo soepel mogelijk verloopt.

Coach

In de eerste jaren is er een hoofdrol weggelegd voor de coach, die het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) is. De coach fungeert als de spil in de begeleiding. Hij/zij is jouw persoonlijke coach. In het begin van het schooljaar krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid om kennis te maken met de coach. Ook zijn er wekelijks mentorlessen ingeroosterd waarin studievaardigheden en sociale vaardigheden aan de orde komen.

Leerjaar 1 en 2

In het eerste jaar word je geplaatst in een combinatieklas basis/kader/mavo of in een enkele mavo-klas.

In de eerste en tweede klas wordt bij het tweede rapport een(voorlopig) advies opgesteld over de meest geschikte vervolgroute.

Het is ons streven om jou zodanig op te leiden dat je met een diploma onze school kunnen verlaten. Het is daarom belangrijk je op het juiste niveau te plaatsen, daar waar jij je talenten zo goed mogelijk kunt benutten en ontwikkelen. Het advies van de basisschool is van groot belang voor ons, omdat de groepsleerkrachten jou  acht jaar lang gevolgd hebben en jou dus goed kennen.

In leerjaar twee kun je in de volgende niveaus geplaatst worden: basis beroepsgericht (bb) – kader beroepsgericht (kb) of mavo.

Leerling centraal

Op Het Noordik staan we voor goed onderwijs, waarbij jouw talent centraal staat. Er is voldoende ruimte om jou op je eigen niveau te laten werken. Naast het overdragen van kennis is er op Het Noordik Vriezenveen oog voor het aanleren van (ICT) vaardigheden, zoals organiseren plannen, overleggen, onderzoeken, keuzes maken, discussiëren, rapporteren en presenteren.

Schoolklimaat

Met het schoolklimaat bedoelen we onder andere veiligheid, een positieve sfeer, omgangsvormen, schoolregels en allerlei activiteiten om jouw betrokkenheid bij de school te vergroten. Het werk-, leer- en leefklimaat bij Het Noordik Vriezenveen wordt ervaren als prettig en open in een ontspannen sfeer. Docenten zijn betrokken en enthousiast. Leerlingen en ouders/verzorgers geven in enquêtes aan dat ze de school waarderen.