Afspraken binnen Het Noordik

Een goede school betekent een veilige school. Jezelf veilig voelen is namelijk belangrijk om te durven zijn wie je bent.

Op CSG Het Noordik willen we je een veilige en vertrouwde omgeving bieden. Een plek met een open sfeer waarin we respect en begrip voor elkaar hebben.

Een veilige school ontstaat ook door duidelijke regels en afspraken.

Omgangsregels

• We gunnen iedereen de ruimte om volwaardig deel uit te maken van de schoolgemeenschap.
• We respecteren elkaar, met alle verschillen in opvattingen, overtuigingen, achtergronden, sekse, seksuele geaardheid en lichamelijke kenmerken. We discrimineren elkaar nooit.
• We mogen en kunnen elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor een goed leefklimaat in de school.
• We maken geen misbruik van onze machtspositie en we gebruiken geen verbaal, fysiek of psychisch geweld.
• We hebben respect voor elkaars eigendommen.
• We gebruiken geen racistische en/of seksistische taal.
• We pesten niet (ook niet digitaal).
• We nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar dat mogelijk en nodig is.
• We spelen niet voor eigen rechter maar roepen de hulp van anderen in als dat nodig is.
• We helpen elkaar ons aan de regels te houden.

Computer- en internetgebruik

Wat mag je wel en niet downloaden op een pc van de school? Wanneer is er sprake van hate-mail? Kortom: waar ligt de grens van wat wel en niet mag? Voor het gebruik van de computers hanteren we de volgende regels:

• Log altijd in met je eigen gegevens (logincode en wachtwoord). Deze zijn strikt persoonlijk.
• De computers mogen gebruikt worden als hulpmiddel in de les en voor de studie.
• Vergrendel de computer altijd bij het verlaten van je werkplek (of log uit).
• Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je persoonlijke mappen.
• Sluit alleen in overleg met de docent / toezicht houder apparatuur aan op de computer.
• Je mag gebruikmaken van de door school aangeboden programma’s op de computer (software die niet door de scholengemeenschap wordt aangeboden mag je niet starten, installeren of downloaden).
• Je wijzigt niets aan de instellingen van de computer.
• Wees voorzichtig met het doorgeven van persoonlijke informatie via de computer als je niet zeker weet waarvoor de gegevens bestemd zijn.
• Je communiceert niet over zaken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend, bedreigend, haatdragend of gewelddadig zijn. Bij overtreding van een van deze regels worden maatregelen genomen. Vertel aan de docent of toezichthouder als je berichten ontvangt of dingen ziet die je vreemd, vervelend, smerig, beledigend, bedreigend of onbeschoft vindt.

Regels voor het gebruik van de iPad vind je in het document Regels rond het gebruik van iPad. Leerlingen krijgen de regels ook per mail toegestuurd.

In de Gedragscode computer- en internetgebruik heeft CSG Het Noordik de regels en gedragscodes over het gebruik van e-mail en internet door leerlingen en medewerkers vastgelegd.

Regels computer en internetgebruik

Digitale gedragscode

Hoe gaan we met elkaar om op de social media? Wat mag wel en wat mag niet? Om de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers van Het Noordik in deze digitale tijd te waarborgen heeft de school in samenwerking met leerlingen en ouders een gedragscode opgesteld.

Digitale gedragscode

Schoolstewards

In Vriezenveen en Vroomshoop draait het schoolsteward-programma waarbij leerlingen surveilleren in de pauze in de aula, in de gangen en op het schoolplein. Als het nodig is spreken ze andere leerlingen aan op hun gedrag. Zo kunnen ze ruzies en pesterijen voorkomen, zorgen ze dat er niets wordt vernield of vuilgemaakt en verzoeken ze leerlingen om de plekken waar ze niet mogen komen te verlaten. Stewards zijn dus een soort gastheer of gastvrouw van de school.

Alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 4 krijgen hiervoor een training. De stewards worden in hun taken volop ondersteund door de conciërges en het lerarenteam.

Anti-pestbeleid

Pesten en agressie gaan we zoveel mogelijk tegen, dit doen we aan de hand van het Pestprotocol, Stappenplan en heldere afspraken over hoe we met elkaar omgaan.

Anti-pestcoördinatoren Vriezenveen:

mw. N. van der Luijt – n.vanderluijt@noordik.nl

mw. M. Zwijnenberg – m.zwijnenberg@noordik.nl

Schoolveiligheidsplan

Meer lezen over fysieke en sociale veiligheid op CSG Het Noordik? Lees dan ook ons schoolveiligheidsbeleidsplan (2016)

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut (2018-2020).

Het statuut kun je ook inzien in de mediatheek, leerlingenopvang of de administratie.

Protocol schorsing en verwijdering

Het kan soms gebeuren dat een leerling geschorst of van school verwijderd wordt. Bijvoorbeeld in geval van geweld, seksueel misbruik of racisme. In welke gevallen er tot een dergelijke maatregel wordt overgegaan en welke procedures er dan gevolgd worden, staat beschreven in het volgende protocol:

Protocol schorsing en verwijdering leerlingen

Medicijnverstrekking en medisch handelen

In principe worden er geen medicijnen verstrekt aan leerlingen. Hoe de school handelt in de volgende situaties:

 • wanneer een leerling ziek wordt op school,
 • het verstrekken van medicijnen op verzoek,
 • medisch handelingen

staat uitgebreid omschreven in het Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Integriteitscode

De integriteitscode is een onderdeel van het veiligheidsbeleid van de school. De code voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, en past in de visie van Het Noordik op een (sociaal) veilige school en op de manier waarop collega’s met elkaar om horen te gaan.

De integriteitscode bevat regels die betrekking hebben op het gedrag van betrokkenen, omgangsvormen en de cultuur van Het Noordik. Dit document is te downloaden via de pagina Organisatie onder het kopje Beleid, regelingen en statuten.

Klokkenluidersregeling

Hoe te handelen bij het vermoeden van een misstand is vastgelegd in de klokkenluidersregeling. De regeling geeft een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. Het document is te downloaden via de pagina Organisatie onder het kopje Beleid, regelingen en statuten.

Gescheiden ouders

Welke rechten en plichten er gelden in het geval de ouders van een leerling gescheiden zijn, zijn vastgelegd in het

Protocol rechten gescheiden ouders

Privacyreglement verwerking leerlinggegevens

Het Noordik wil een veilige school zijn voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Dit dragen we ook uit in onze visie. Onderdeel daarvan is dat we, overeenkomstig de voorschriften in de wet, zorgvuldig met leerlinggegevens (en ook personeelsgegevens) omgaan. Met de komst van nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegegevensbescherming (AVG) krijgen wij als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van onze leerlingen goed te beschermen. In het privacyreglement verwerking leerlinggegevens leest u hoe we dit hebben geregeld.

Publicatie foto’s en AVG

Elk schooljaar wordt er beeldmateriaal gemaakt van allerlei activiteiten en lessituaties. Onder beeldmateriaal verstaan wij foto’s en filmpjes waarop personen (betrokkenen) te zien zijn. We gebruiken dit beeldmateriaal voor de website, maar soms ook voor foldermateriaal.

AVG
In de AVG wordt beeldmateriaal gekwalificeerd als bijzondere persoonsgegevens, evenals naamsvermelding.  Aan het gebruik van bijzondere persoonsgegevens worden strikte eisen gesteld.

Voor het gebruik van foto’s van uw kind in foldermateriaal, andere publicaties of op de website, waar wij een beeld schetsen van het onderwijs en activiteiten bij ons op school, is uw toestemming vereist. De toestemming voor publicatie(s) kunt u altijd weer intrekken. Als er foto’s of namen worden gebruikt voor wervingsdoeleinden of publicaties in de pers, benaderen wij u of uw kind (als het 16 jaar of ouder is) persoonlijk en vragen we u een formulier in te vullen. Als het op initiatief van een krant of omroep zelf is, dan zijn de publicaties ook hun verantwoordelijkheid en niet die van Het Noordik.

Fysiek ingrijpen en omgaan met agressie

Opstandig en agressief gedrag komt overal voor, ook op school en in de klas. Met professioneel pedagogisch handelen van medewerkers en een prettig schoolklimaat kunnen veel problemen voorkomen worden.

CSG Het Noordik heeft een zorgplicht voor een veilig schoolklimaat. Om agressie binnen de school te voorkomen en daarmee de veiligheid van medewerkers en leerlingen te optimaliseren zijn de protocollen Fysiek ingrijpen naar leerlingen en Omgaan met agressie van ouders/verzorgers en ander bezoek opgesteld.

Protocol fysiek ingrijpen protocol omgaan met agressie van ouders en ander bezoek

Ziekmeldingen en centraal meldpunt

De school heeft een centraal meldpunt voor problemen van allerlei aard. Op Het Noordik Vriezenveen is dat het Pluspunt. Hier kun je je melden als je bijvoorbeeld problemen hebt, je je moet afmelden wanneer je je ziek voelt of wanneer je uit de klas bent gestuurd of wordt gepest. Tijdens schooluren is er altijd iemand aanwezig.

Ziekmeldingen geeft u vóór 08.00 uur door bij de administratie: tel. (0546) 56 18 70

Voor ziekmelden in de bovenbouw geldt ook het volgende: wanneer je door ziekte een toets mist, dien je je af te melden bij de teamleider. Bij schoolexamens en het centrale examen dien je je elke dag die je ziek bent opnieuw af te melden.

Verzuimafspraken

Regels en afspraken omtrent verzuim en bovenmatig verzuim staan omschreven op de ouderpagina.

Afspraken in Vriezenveen

De school, die vormen we met zijn allen: leerlingen, docenten, directie en onderwijsondersteunend en -begeleidend personeel.
We hebben begrip en respect voor elkaar als medemens, geven elkaar de ruimte voor de eigen ontwikkeling en we zijn bereid om voor elkaar op te komen. De volgende zaken vinden we belangrijk:

   • Openheid en vertrouwen
   • Samenwerken en verantwoordelijkheid
   • Respect en persoonlijke ontwikkeling
   • Kwaliteit en veiligheid

Om dit te bereiken zijn afspraken en regels nodig. Zoals de leefbaarheidsregels die je hiernaast ziet en de gedragsregels hieronder.

Gedragsregels

Algemeen
Ik behandel de ander met respect.

Bij binnenkomst
Ik zorg dat ik op tijd bij het lokaal ben.
Ik kom rustig het lokaal binnen.

Tijdens de les
Ik zorg dat ik alle spullen bij me heb.
Ik ben stil tijdens de uitleg, luister naar een ander en steek mijn vinger op als ik iets te vragen heb.
Ik werk aan de opdrachten.
Ik los een meningsverschil met de docent na de les op.
Ik let op mijn taalgebruik en op mijn volume.

Aan het einde van de les

Ik schrijf mijn huiswerk op.

Ik wacht op mijn plek tot de bel gaat.

Het schoolgebouw
Ik hou de school netjes en ruim mijn eigen rommel op.
Ik zit niet aan andermans spullen.
Ik heb mijn mobiele telefoon in de lokalen uit en in mijn boekentas.

Thuis
Ik maak mijn huiswerk en leer mijn toetsen.
Ik heb mijn werkstukken of andere opdrachten op de afgesproken datum af en lever het bij de docent in.

Leefbaarheidsregels

Iedere brugklas stelt een pestprotocol op dat door alle leerlingen wordt nageleefd.

In alle gebouwen van CSG Het Noordik mag niet worden gerookt. Roken tijdens de pauzes of in een vrij uur is toegestaan voor leerlingen van klas 4 onder het afdak op het schoolplein.

In het lokaal heb je geen jas aan of enige vorm van hoofdbedekking op je hoofd.

De afspraak is dat we een mobiele telefoon, radio, MP3 spelers of andere vormen van elektronische apparatuur alleen in de kantine en de garderobe gebruiken. Daarnaast mag het in het lokaal en de gang alleen met toestemming van de docent. Wie deze regel overtreedt, loopt de kans dat het apparaat een week wordt ingenomen.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van (brom)fietsen, kleding en andere privé-spullen van leerlingen.